Villa 20 Tú Xương, Q. 1

Tên dự án: VILLA – 20 TÚ XƯƠNG, Q. 1

Chủ đầu tư: Tư nhân

Vị trí: Tú Xương, Quận 1, TP. HCM

Hạng mục: Tư vấn – thiết kế

Giá trị hợp đồng: N/A đồng

Tình trạng: Hoàn thành năm 2022